Lớp 3 - Kiểm tra tháng 11 năm 2014

00:00

Điểm cao:

Thám Tử THCS Nguyễn Hiếu
10 điểm
Minh Hiền
10 điểm
Mo Mam
10 điểm
Công chúa Nấm
10 điểm
gotenks
10 điểm

Có 2197 người đã làm bài

[{"k":6,"missed":4,"list":[3,5,7,8],"help":false},{"k":6,"missed":4,"list":[2,3,5,8],"help":false},{"k":7,"missed":3,"list":[6,8,9],"help":false},{"k":7,"missed":4,"list":[4,5,7,9],"help":false},{"a":4,"b":3,"c":2,"type":1},{"type":1,"b":3,"c":5},{"so2":3,"so1":6,"idx":2},{"so2":3,"so1":6,"idx":2},{"type":2,"alpha":110,"da":1,"start":20,"colorID":1},{"type":7,"so3":3,"so2":24,"so1":56}]
[["18","30","42","48"],["12","18","30","48"],["42","56","63"],["28","35","49","63"],">","<",{"ans1":"6*3=18","ans2":"18"},{"ans1":"6:3=2","ans2":"2"},1,"48"]