Lớp 3 - Kiểm tra tháng 11 năm 2014

00:00

Điểm cao:

Thám Tử THCS Nguyễn Hiếu
10 điểm
Minh Hiền
10 điểm
Mo Mam
10 điểm
Công chúa Nấm
10 điểm
gotenks
10 điểm

Có 2203 người đã làm bài

[{"k":6,"missed":2,"list":[5,9],"help":false},{"k":6,"missed":2,"list":[7,8],"help":false},{"k":7,"missed":3,"list":[6,7,8],"help":false},{"k":7,"missed":2,"list":[3,5],"help":false},{"a":2,"b":4,"c":2,"type":0},{"type":1,"b":4,"c":5},{"so2":2,"so1":6,"idx":4},{"so2":3,"so1":18,"idx":3},{"type":1,"alpha":150,"da":1,"start":30,"colorID":0},{"type":5,"so2":3,"so1":6,"so3":2}]
[["30","54"],["42","48"],["42","49","56"],["21","35"],">","<",{"ans1":"6x2=12","ans2":"12"},{"ans1":"18x3=54","ans2":"54"},1,"0"]