Lớp 3 - Kiểm tra tháng 11 năm 2014

00:00

Điểm cao:

Thám Tử THCS Nguyễn Hiếu
10 điểm
Minh Hiền
10 điểm
Mo Mam
10 điểm
Công chúa Nấm
10 điểm
gotenks
10 điểm

Có 2231 người đã làm bài

[{"k":6,"missed":4,"list":[5,6,7,8],"help":false},{"k":6,"missed":3,"list":[6,8,9],"help":false},{"k":7,"missed":3,"list":[6,7,8],"help":false},{"k":7,"missed":2,"list":[5,8],"help":false},{"a":3,"b":3,"c":2,"type":1},{"type":0,"a":2,"b":3,"c":2},{"so2":3,"so1":8,"idx":1},{"so2":4,"so1":32,"idx":4},{"type":1,"alpha":170,"da":1,"start":10,"colorID":0},{"type":4,"so2":3,"so1":30,"so3":23}]
[["30","36","42","48"],["36","48","54"],["42","49","56"],["35","56"],">",">",{"ans1":"8x3=24","ans2":"24"},{"ans1":"32:4=8","ans2":"8"},1,"33"]