Lớp 3 - Kiểm tra tháng 11 năm 2014

00:00

Điểm cao:

Thám Tử THCS Nguyễn Hiếu
10 điểm
Minh Hiền
10 điểm
Mo Mam
10 điểm
Công chúa Nấm
10 điểm
gotenks
10 điểm

Có 2202 người đã làm bài

[{"k":6,"missed":2,"list":[1,2],"help":false},{"k":6,"missed":2,"list":[7,9],"help":false},{"k":7,"missed":3,"list":[0,7,8],"help":false},{"k":7,"missed":4,"list":[2,6,7,9],"help":false},{"a":3,"b":3,"c":5,"type":1},{"type":0,"a":4,"b":3,"c":4},{"so2":4,"so1":8,"idx":4},{"so2":4,"so1":28,"idx":7},{"type":1,"alpha":120,"da":1,"start":60,"colorID":2},{"type":0,"so1":1,"so2":1,"so3":55}]
[["6","12"],["42","54"],["0","49","56"],["14","42","49","63"],"<","<",{"ans1":"8 x 4 = 32","ans2":"32"},{"ans1":"28 : 4 = 7","ans2":"7"},1,"56"]