Lớp 3 - Kiểm tra tháng 11 năm 2014

00:00

Điểm cao:

Thám Tử THCS Nguyễn Hiếu
10 điểm
Minh Hiền
10 điểm
Mo Mam
10 điểm
Công chúa Nấm
10 điểm
gotenks
10 điểm

Có 2231 người đã làm bài

[{"k":6,"missed":3,"list":[2,5,7],"help":false},{"k":6,"missed":3,"list":[3,6,7],"help":false},{"k":7,"missed":3,"list":[1,6,9],"help":false},{"k":7,"missed":3,"list":[2,4,7],"help":false},{"a":3,"b":4,"c":5,"type":3},{"type":1,"b":3,"c":2},{"so2":2,"so1":6,"idx":3},{"so2":2,"so1":14,"idx":8},{"type":1,"alpha":120,"da":1,"start":60,"colorID":2},{"type":3,"so2":4,"so3":3,"so1":64}]
[["12","30","42"],["18","36","42"],["7","42","63"],["14","28","49"],"<",">",{"ans1":"6*2=12","ans2":"12"},{"ans1":"14:2=7","ans2":"7"},1,"52"]