Lớp 3 - Kiểm tra tháng 11 năm 2014

00:00

Điểm cao:

Thám Tử THCS Nguyễn Hiếu
10 điểm
Minh Hiền
10 điểm
Mo Mam
10 điểm
Công chúa Nấm
10 điểm
gotenks
10 điểm

Có 2198 người đã làm bài

[{"k":6,"missed":3,"list":[3,7,9],"help":false},{"k":6,"missed":3,"list":[6,7,9],"help":false},{"k":7,"missed":3,"list":[0,6,8],"help":false},{"k":7,"missed":3,"list":[3,5,6],"help":false},{"a":2,"b":4,"c":2,"type":2},{"type":1,"b":4,"c":3},{"so2":4,"so1":5,"idx":8},{"so2":2,"so1":18,"idx":4},{"type":1,"alpha":90,"da":0,"start":90,"colorID":1},{"type":6,"so3":4,"so2":32,"so1":1}]
[["18","42","54"],["36","42","54"],["0","42","56"],["21","35","42"],">",">",{"ans1":"5x4=20","ans2":"20"},{"ans1":"18:2=9","ans2":"9"},0,"9"]