Lớp 3 - Kiểm tra tháng 11 năm 2014

00:00

Điểm cao:

Thám Tử THCS Nguyễn Hiếu
10 điểm
Minh Hiền
10 điểm
Mo Mam
10 điểm
Công chúa Nấm
10 điểm
gotenks
10 điểm

Có 2201 người đã làm bài

[{"k":6,"missed":3,"list":[3,4,5],"help":false},{"k":6,"missed":3,"list":[6,7,8],"help":false},{"k":7,"missed":2,"list":[6,8],"help":false},{"k":7,"missed":4,"list":[4,6,8,9],"help":false},{"a":3,"b":3,"c":5,"type":1},{"type":1,"b":3,"c":2},{"so2":2,"so1":5,"idx":4},{"so2":4,"so1":28,"idx":6},{"type":1,"alpha":180,"da":1,"start":0,"colorID":5},{"type":4,"so2":4,"so1":4,"so3":39}]
[["18","24","30"],["36","42","48"],["42","56"],["28","42","56","63"],"<",">",{"ans1":"5 x 2 = 10","ans2":"10"},{"ans1":"28 : 4 = 7","ans2":"7"},1,"40"]