Lớp 3 - Kiểm tra tháng 11 năm 2014

00:00

Điểm cao:

Thám Tử THCS Nguyễn Hiếu
10 điểm
Minh Hiền
10 điểm
Mo Mam
10 điểm
Công chúa Nấm
10 điểm
gotenks
10 điểm

Có 2203 người đã làm bài

[{"k":6,"missed":2,"list":[7,8],"help":false},{"k":6,"missed":4,"list":[5,6,7,8],"help":false},{"k":7,"missed":3,"list":[0,5,7],"help":false},{"k":7,"missed":3,"list":[7,8,9],"help":false},{"a":2,"b":3,"c":2,"type":0},{"type":1,"b":3,"c":4},{"so2":2,"so1":4,"idx":2},{"so2":4,"so1":20,"idx":1},{"type":2,"alpha":20,"da":1,"start":115,"colorID":4},{"type":5,"so2":3,"so1":24,"so3":2}]
[["42","48"],["30","36","42","48"],["0","35","42"],["49","56","63"],">","<",{"ans1":"4 * 2 = 8","ans2":"8"},{"ans1":"20 : 4 = 5","ans2":"5"},1,"6"]