Lớp 3 - Kiểm tra tháng 11 năm 2014

00:00

Điểm cao:

Thám Tử THCS Nguyễn Hiếu
10 điểm
Minh Hiền
10 điểm
Mo Mam
10 điểm
Công chúa Nấm
10 điểm
gotenks
10 điểm

Có 2203 người đã làm bài

[{"k":6,"missed":3,"list":[5,7,8],"help":false},{"k":6,"missed":4,"list":[1,5,7,8],"help":false},{"k":7,"missed":2,"list":[4,6],"help":false},{"k":7,"missed":3,"list":[2,5,8],"help":false},{"a":3,"b":3,"c":2,"type":1},{"type":1,"b":3,"c":2},{"so2":3,"so1":9,"idx":13},{"so2":3,"so1":6,"idx":8},{"type":3,"alpha":180,"da":1,"start":0,"colorID":4},{"type":8,"so4":2,"so3":4,"so1":4,"so2":5}]
[["30","42","48"],["6","30","42","48"],["28","42"],["14","35","56"],">",">",{"ans1":"9.3=27","ans2":"27"},{"ans1":"6:3=2","ans2":"2"},0,"22"]