Lớp 3 - Kiểm tra tháng 11 năm 2014

00:00

Điểm cao:

Thám Tử THCS Nguyễn Hiếu
10 điểm
Minh Hiền
10 điểm
Mo Mam
10 điểm
Công chúa Nấm
10 điểm
gotenks
10 điểm

Có 2231 người đã làm bài

[{"k":6,"missed":3,"list":[3,6,7],"help":false},{"k":6,"missed":3,"list":[7,8,9],"help":false},{"k":7,"missed":4,"list":[6,7,8,9],"help":false},{"k":7,"missed":3,"list":[2,3,5],"help":false},{"a":4,"b":3,"c":4,"type":2},{"type":1,"b":3,"c":4},{"so2":4,"so1":6,"idx":11},{"so2":3,"so1":12,"idx":6},{"type":2,"alpha":150,"da":1,"start":30,"colorID":1},{"type":5,"so2":3,"so1":9,"so3":1}]
[["18","36","42"],["42","48","54"],["42","49","56","63"],["14","21","35"],"<","<",{"ans1":"6x4=24","ans2":"24"},{"ans1":"12:3=4","ans2":"4"},1,"2"]