Lớp 3 - Kiểm tra tháng 11 năm 2014

00:00

Điểm cao:

Thám Tử THCS Nguyễn Hiếu
10 điểm
Minh Hiền
10 điểm
Mo Mam
10 điểm
Công chúa Nấm
10 điểm
gotenks
10 điểm

Có 2202 người đã làm bài

[{"k":6,"missed":3,"list":[3,8,9],"help":false},{"k":6,"missed":4,"list":[1,3,7,8],"help":false},{"k":7,"missed":3,"list":[6,7,8],"help":false},{"k":7,"missed":3,"list":[4,5,6],"help":false},{"a":4,"b":3,"c":5,"type":1},{"type":0,"a":3,"b":3,"c":2},{"so2":2,"so1":7,"idx":10},{"so2":5,"so1":40,"idx":8},{"type":1,"alpha":90,"da":0,"start":90,"colorID":3},{"type":3,"so2":0,"so3":1,"so1":21}]
[["18","48","54"],["6","18","42","48"],["42","49","56"],["28","35","42"],"<",">",{"ans1":"7x2=14","ans2":"14"},{"ans1":"40:5=8","ans2":"8"},0,"21"]