Lớp 3 - Kiểm tra tháng 11 năm 2014

00:00

Điểm cao:

Thám Tử THCS Nguyễn Hiếu
10 điểm
Minh Hiền
10 điểm
Mo Mam
10 điểm
Công chúa Nấm
10 điểm
gotenks
10 điểm

Có 2231 người đã làm bài

[{"k":6,"missed":2,"list":[1,2],"help":false},{"k":6,"missed":3,"list":[6,7,9],"help":false},{"k":7,"missed":3,"list":[3,6,9],"help":false},{"k":7,"missed":3,"list":[5,8,9],"help":false},{"a":4,"b":4,"c":2,"type":0},{"type":0,"a":3,"b":4,"c":5},{"so2":3,"so1":7,"idx":2},{"so2":4,"so1":20,"idx":6},{"type":1,"alpha":90,"da":0,"start":90,"colorID":3},{"type":1,"so1":5,"so2":8,"so3":10}]
[["6","12"],["36","42","54"],["21","42","63"],["35","56","63"],">","<",{"ans1":"7x3=21","ans2":"21"},{"ans1":"20:4=5","ans2":"5"},0,"30"]