Lớp 3 - Kiểm tra tháng 11 năm 2014

00:00

Điểm cao:

Thám Tử THCS Nguyễn Hiếu
10 điểm
Minh Hiền
10 điểm
Mo Mam
10 điểm
Công chúa Nấm
10 điểm
gotenks
10 điểm

Có 2200 người đã làm bài

[{"k":6,"missed":3,"list":[4,7,9],"help":false},{"k":6,"missed":3,"list":[6,7,8],"help":false},{"k":7,"missed":3,"list":[5,7,9],"help":false},{"k":7,"missed":4,"list":[2,3,7,8],"help":false},{"a":4,"b":4,"c":5,"type":1},{"type":1,"b":4,"c":5},{"so2":4,"so1":8,"idx":8},{"so2":4,"so1":36,"idx":0},{"type":2,"alpha":120,"da":1,"start":40,"colorID":1},{"type":1,"so1":1,"so2":3,"so3":3}]
[["24","42","54"],["36","42","48"],["35","49","63"],["14","21","49","56"],"<","<",{"ans1":"8 : 4 = 2","ans2":"2"},{"ans1":"36 : 4 = 9","ans2":"9"},1,"0"]