Lớp 3 - Kiểm tra tháng 11 năm 2014

00:00

Điểm cao:

Thám Tử THCS Nguyễn Hiếu
10 điểm
Minh Hiền
10 điểm
Mo Mam
10 điểm
Công chúa Nấm
10 điểm
gotenks
10 điểm

Có 2231 người đã làm bài

[{"k":6,"missed":2,"list":[4,8],"help":false},{"k":6,"missed":3,"list":[3,5,8],"help":false},{"k":7,"missed":4,"list":[4,6,8,9],"help":false},{"k":7,"missed":2,"list":[5,7],"help":false},{"a":3,"b":4,"c":5,"type":0},{"type":0,"a":2,"b":3,"c":5},{"so2":4,"so1":4,"idx":2},{"so2":4,"so1":16,"idx":3},{"type":2,"alpha":90,"da":0,"start":0,"colorID":4},{"type":5,"so2":2,"so1":18,"so3":0}]
[["24","48"],["18","30","48"],["28","42","56","63"],["35","49"],"<","<",{"ans1":"4x4=16","ans2":"16"},{"ans1":"16:4=4","ans2":"4"},0,"9"]