Lớp 3 - Kiểm tra tháng 11 năm 2014

00:00

Điểm cao:

Thám Tử THCS Nguyễn Hiếu
10 điểm
Minh Hiền
10 điểm
Mo Mam
10 điểm
Công chúa Nấm
10 điểm
gotenks
10 điểm

Có 2231 người đã làm bài

[{"k":6,"missed":3,"list":[1,8,9],"help":false},{"k":6,"missed":2,"list":[7,9],"help":false},{"k":7,"missed":3,"list":[5,7,9],"help":false},{"k":7,"missed":3,"list":[2,7,9],"help":false},{"a":3,"b":4,"c":2,"type":1},{"type":1,"b":4,"c":3},{"so2":4,"so1":8,"idx":6},{"so2":4,"so1":20,"idx":4},{"type":1,"alpha":60,"da":1,"start":120,"colorID":4},{"type":7,"so3":1,"so2":4,"so1":52}]
[["6","48","54"],["42","54"],["35","49","63"],["14","49","63"],">",">",{"ans1":"8 x 4 = 32","ans2":"32"},{"ans1":"20 : 4 = 5","ans2":"5"},0,"48"]