Lớp 3 - Kiểm tra tháng 11 năm 2014

00:00

Điểm cao:

Thám Tử THCS Nguyễn Hiếu
10 điểm
Minh Hiền
10 điểm
Mo Mam
10 điểm
Công chúa Nấm
10 điểm
gotenks
10 điểm

Có 2201 người đã làm bài

[{"k":6,"missed":3,"list":[2,7,9],"help":false},{"k":6,"missed":3,"list":[4,8,9],"help":false},{"k":7,"missed":2,"list":[7,9],"help":false},{"k":7,"missed":3,"list":[7,8,9],"help":false},{"a":3,"b":4,"c":5,"type":1},{"type":1,"b":4,"c":5},{"so2":2,"so1":3,"idx":12},{"so2":4,"so1":32,"idx":7},{"type":2,"alpha":130,"da":1,"start":5,"colorID":5},{"type":8,"so4":3,"so3":0,"so1":4,"so2":1}]
[["12","42","54"],["24","48","54"],["49","63"],["49","56","63"],"<","<",{"ans1":"3x2=6","ans2":"6"},{"ans1":"32:4=8","ans2":"8"},1,"4"]