Lớp 2 - Kiểm tra tháng 11 năm 2014

00:00

Điểm cao:

Cao Dang Khoa
10 điểm
trần minh quân
10 điểm
Băng Gía
10 điểm
Cao Tuấn Anh
10 điểm
Nguyen Minh Duc
10 điểm

Có 3590 người đã làm bài

[{"so1":70,"so2":30},{"so1":8,"so2":8},{"seed1":7,"seed2":7,"so1":77,"so2":17},{"so":7,"missed":0},{"so1":34,"so2":55,"idx":8},{"so1":83,"so2":11},{"sIndex":6,"cIndex":7,"color":"#b6b6b6"},{"gio":10,"giay":0,"phut":30,"kieuchu":0,"help":false},{"em":10,"anh":14,"type":2},{"typeA":0,"typeB":1,"B":76,"A":[7,6],"convert":0}]
["100","16","94","7",{"ans1":"34+55=89","ans2":"89"},"94","6","10:30","10","76"]