Lớp 2 - Kiểm tra tháng 11 năm 2014

00:00

Điểm cao:

Cao Dang Khoa
10 điểm
trần minh quân
10 điểm
Băng Gía
10 điểm
Cao Tuấn Anh
10 điểm
Nguyen Minh Duc
10 điểm

Có 3589 người đã làm bài

[{"so1":70,"so2":30},{"so1":9,"so2":3},{"seed1":7,"seed2":8,"so1":78,"so2":5},{"so":2,"missed":1},{"so1":47,"so2":15,"idx":4},{"so1":97,"so2":1},{"sIndex":4,"cIndex":7,"color":"#cf99cf"},{"gio":7,"giay":0,"phut":0,"kieuchu":0,"help":false},{"em":7,"anh":15,"type":2},{"typeA":0,"typeB":1,"B":71,"A":[7,1],"convert":1}]
["100","12","13","2",{"ans1":"47+15=62","ans2":"62"},"98","5","7 gio","7",["7","1"]]