Lớp 2 - Kiểm tra tháng 11 năm 2014

00:00

Điểm cao:

Cao Dang Khoa
10 điểm
trần minh quân
10 điểm
Băng Gía
10 điểm
Cao Tuấn Anh
10 điểm
Nguyen Minh Duc
10 điểm

Có 3589 người đã làm bài

[{"so1":90,"so2":10},{"so1":9,"so2":2},{"seed1":7,"seed2":9,"so1":79,"so2":13},{"so":3,"missed":1},{"so1":26,"so2":48,"idx":5},{"so1":45,"so2":50},{"sIndex":6,"cIndex":12,"color":"#ff7e00"},{"gio":8,"giay":0,"phut":0,"kieuchu":0,"help":false},{"em":9,"anh":13,"type":2},{"typeA":0,"typeB":1,"B":66,"A":[6,6],"convert":1}]
["100","11","92","3",{"ans1":"48+26=74","ans2":"74"},"95","6","8","9",["6","6"]]