Lớp 2 - Kiểm tra tháng 11 năm 2014

00:00

Điểm cao:

Cao Dang Khoa
10 điểm
trần minh quân
10 điểm
Băng Gía
10 điểm
Cao Tuấn Anh
10 điểm
Nguyen Minh Duc
10 điểm

Có 3590 người đã làm bài

[{"so1":80,"so2":20},{"so1":8,"so2":8},{"seed1":2,"seed2":6,"so1":26,"so2":36},{"so":5,"missed":1},{"so1":92,"so2":5,"idx":10},{"so1":26,"so2":9},{"sIndex":4,"cIndex":4,"color":"#5674b9"},{"gio":1,"giay":0,"phut":15,"kieuchu":0,"help":false},{"em":10,"anh":14,"type":1,"k":3},{"typeA":0,"typeB":1,"B":36,"A":[3,6],"convert":1}]
["100","16","62","5",{"ans1":"92 + 5 = 97","ans2":"97"},"35","5","1:15","10",["3","6"]]