Lớp 2 - Kiểm tra tháng 11 năm 2014

00:00

Điểm cao:

Cao Dang Khoa
10 điểm
trần minh quân
10 điểm
Băng Gía
10 điểm
Cao Tuấn Anh
10 điểm
Nguyen Minh Duc
10 điểm

Có 3547 người đã làm bài

[{"so1":30,"so2":70},{"so1":5,"so2":5},{"seed1":7,"seed2":6,"so1":76,"so2":4},{"so":2,"missed":1},{"so1":81,"so2":17,"idx":16},{"so1":43,"so2":17},{"sIndex":4,"cIndex":10,"color":"#ff7e00"},{"gio":12,"giay":0,"phut":15,"kieuchu":0,"help":false},{"em":8,"anh":14,"type":2},{"typeA":0,"typeB":1,"B":24,"A":[2,4],"convert":0}]
["100","10","80","2",{"ans1":"81+17=98","ans2":"98"},"60","5","12:15","8","24"]