Lớp 2 - Kiểm tra tháng 11 năm 2014

00:00

Điểm cao:

Cao Dang Khoa
10 điểm
trần minh quân
10 điểm
Băng Gía
10 điểm
Cao Tuấn Anh
10 điểm
Nguyen Minh Duc
10 điểm

Có 3547 người đã làm bài

[{"so1":20,"so2":80},{"so1":7,"so2":3},{"seed1":4,"seed2":7,"so1":47,"so2":25},{"so":9,"missed":1},{"so1":52,"so2":28,"idx":12},{"so1":28,"so2":24},{"sIndex":4,"cIndex":7,"color":"#fdff31"},{"gio":9,"giay":0,"phut":15,"kieuchu":0,"help":false},{"em":9,"anh":13,"type":1,"k":4},{"typeA":0,"typeB":1,"B":85,"A":[8,5],"convert":1}]
["100","10","72","9",{"ans1":"52+28=80","ans2":"80"},"52","5","9:15","9",["8","5"]]