Lớp 2 - Kiểm tra tháng 11 năm 2014

00:00

Điểm cao:

Cao Dang Khoa
10 điểm
trần minh quân
10 điểm
Băng Gía
10 điểm
Cao Tuấn Anh
10 điểm
Nguyen Minh Duc
10 điểm

Có 3590 người đã làm bài

[{"so1":30,"so2":70},{"so1":6,"so2":5},{"seed1":4,"seed2":8,"so1":48,"so2":36},{"so":2,"missed":0},{"so1":81,"so2":17,"idx":15},{"so1":7,"so2":18},{"sIndex":6,"cIndex":7,"color":"#ff7e00"},{"gio":4,"giay":0,"phut":15,"kieuchu":0,"help":false},{"em":9,"anh":13,"type":2},{"typeA":0,"typeB":1,"B":79,"A":[7,9],"convert":0}]
["100","11","84","2",{"ans1":"81+17=98","ans2":"98"},"25","6","4:15","9","79"]