Lớp 2 - Kiểm tra tháng 11 năm 2014

00:00

Điểm cao:

Cao Dang Khoa
10 điểm
trần minh quân
10 điểm
Băng Gía
10 điểm
Cao Tuấn Anh
10 điểm
Nguyen Minh Duc
10 điểm

Có 3547 người đã làm bài

[{"so1":80,"so2":20},{"so1":7,"so2":4},{"seed1":3,"seed2":7,"so1":37,"so2":34},{"so":6,"missed":0},{"so1":13,"so2":39,"idx":5},{"so1":51,"so2":1},{"sIndex":5,"cIndex":7,"color":"#119dff"},{"gio":5,"giay":0,"phut":45,"kieuchu":0,"help":false},{"em":9,"anh":13,"type":2},{"typeA":0,"typeB":1,"B":21,"A":[2,1],"convert":1}]
["100","11","71","6",{"ans1":"13 + 39 = 52","ans2":"52"},"52","6","5:45","9",["2","1"]]