Lớp 2 - Kiểm tra tháng 11 năm 2014

00:00

Điểm cao:

Cao Dang Khoa
10 điểm
trần minh quân
10 điểm
Băng Gía
10 điểm
Cao Tuấn Anh
10 điểm
Nguyen Minh Duc
10 điểm

Có 3589 người đã làm bài

[{"so1":20,"so2":80},{"so1":7,"so2":6},{"seed1":5,"seed2":9,"so1":59,"so2":32},{"so":9,"missed":1},{"so1":74,"so2":23,"idx":10},{"so1":22,"so2":17},{"sIndex":6,"cIndex":10,"color":"#1b66ff"},{"gio":5,"giay":0,"phut":15,"kieuchu":0,"help":false},{"em":9,"anh":13,"type":2},{"typeA":0,"typeB":1,"B":37,"A":[3,7],"convert":1}]
["100","13","91","9",{"ans1":"73+23=96","ans2":"96"},"39","6","5:15","9",["3","7"]]