Lớp 2 - Kiểm tra tháng 11 năm 2014

00:00

Điểm cao:

Cao Dang Khoa
10 điểm
trần minh quân
10 điểm
Băng Gía
10 điểm
Cao Tuấn Anh
10 điểm
Nguyen Minh Duc
10 điểm

Có 3547 người đã làm bài

[{"so1":40,"so2":60},{"so1":8,"so2":4},{"seed1":6,"seed2":9,"so1":69,"so2":21},{"so":9,"missed":0},{"so1":35,"so2":35,"idx":7},{"so1":70,"so2":11},{"sIndex":1,"cIndex":11,"color":"#00c933"},{"gio":1,"giay":0,"phut":15,"kieuchu":0,"help":false},{"em":9,"anh":13,"type":1,"k":4},{"typeA":0,"typeB":1,"B":49,"A":[4,9],"convert":1}]
["100","12","90","9",{"ans1":"35+35=70","ans2":"70"},"81","3","1:15","7",["4","9"]]