Lớp 2 - Kiểm tra tháng 11 năm 2014

00:00

Điểm cao:

Cao Dang Khoa
10 điểm
trần minh quân
10 điểm
Băng Gía
10 điểm
Cao Tuấn Anh
10 điểm
Nguyen Minh Duc
10 điểm

Có 3546 người đã làm bài

[{"so1":20,"so2":80},{"so1":5,"so2":5},{"seed1":3,"seed2":7,"so1":37,"so2":54},{"so":4,"missed":1},{"so1":35,"so2":16,"idx":4},{"so1":8,"so2":53},{"sIndex":1,"cIndex":11,"color":"#1b66ff"},{"gio":7,"giay":0,"phut":15,"kieuchu":0,"help":false},{"em":7,"anh":11,"type":1,"k":1},{"typeA":0,"typeB":1,"B":28,"A":[2,8],"convert":0}]
["100","10","91","4",{"ans1":"35+16=51","ans2":"51"},"61","3","7:15","7","28"]