Lớp 2 - Kiểm tra tháng 11 năm 2014

00:00

Điểm cao:

Cao Dang Khoa
10 điểm
trần minh quân
10 điểm
Băng Gía
10 điểm
Cao Tuấn Anh
10 điểm
Nguyen Minh Duc
10 điểm

Có 3590 người đã làm bài

[{"so1":40,"so2":60},{"so1":6,"so2":4},{"seed1":7,"seed2":9,"so1":79,"so2":18},{"so":5,"missed":1},{"so1":42,"so2":57,"idx":1},{"so1":13,"so2":20},{"sIndex":5,"cIndex":9,"color":"#8fff16"},{"gio":5,"giay":0,"phut":30,"kieuchu":0,"help":false},{"em":8,"anh":14,"type":1,"k":4},{"typeA":0,"typeB":1,"B":76,"A":[7,6],"convert":1}]
["100","10","97","5",{"ans1":"42+57=99","ans2":"99"},"33","6","5:30","8",["7","6"]]