Lớp 2 - Kiểm tra tháng 11 năm 2014

00:00

Điểm cao:

Cao Dang Khoa
10 điểm
trần minh quân
10 điểm
Băng Gía
10 điểm
Cao Tuấn Anh
10 điểm
Nguyen Minh Duc
10 điểm

Có 3543 người đã làm bài

[{"so1":30,"so2":70},{"so1":8,"so2":3},{"seed1":3,"seed2":6,"so1":36,"so2":55},{"so":5,"missed":1},{"so1":57,"so2":7,"idx":9},{"so1":97,"so2":1},{"sIndex":6,"cIndex":9,"color":"#8fff16"},{"gio":9,"giay":0,"phut":0,"kieuchu":0,"help":false},{"em":9,"anh":13,"type":0,"k":1},{"typeA":0,"typeB":1,"B":44,"A":[4,4],"convert":1}]
["100","11","91","5",{"ans1":"57+7=64","ans2":"64"},"98","6","9 ","13",["4","4"]]