Lớp 2 - Kiểm tra tháng 11 năm 2014

00:00

Điểm cao:

Cao Dang Khoa
10 điểm
trần minh quân
10 điểm
Băng Gía
10 điểm
Cao Tuấn Anh
10 điểm
Nguyen Minh Duc
10 điểm

Có 3589 người đã làm bài

[{"so1":20,"so2":80},{"so1":7,"so2":4},{"seed1":2,"seed2":8,"so1":28,"so2":55},{"so":4,"missed":1},{"so1":94,"so2":6,"idx":3},{"so1":37,"so2":13},{"sIndex":4,"cIndex":1,"color":"#8fff16"},{"gio":2,"giay":0,"phut":15,"kieuchu":0,"help":false},{"em":10,"anh":14,"type":2},{"typeA":0,"typeB":1,"B":18,"A":[1,8],"convert":1}]
["100","11","83","4",{"ans1":"94+6=100","ans2":"100"},"50","5","2:15","10",["1","8"]]