Lớp 2 - Kiểm tra tháng 11 năm 2014

00:00

Điểm cao:

Cao Dang Khoa
10 điểm
trần minh quân
10 điểm
Băng Gía
10 điểm
Cao Tuấn Anh
10 điểm
Nguyen Minh Duc
10 điểm

Có 3549 người đã làm bài

[{"so1":80,"so2":20},{"so1":8,"so2":3},{"seed1":3,"seed2":8,"so1":38,"so2":34},{"so":8,"missed":1},{"so1":22,"so2":23,"idx":9},{"so1":45,"so2":19},{"sIndex":0,"cIndex":12,"color":"#16d0ff"},{"gio":8,"giay":0,"phut":45,"kieuchu":0,"help":false},{"em":9,"anh":15,"type":1,"k":3},{"typeA":0,"typeB":1,"B":74,"A":[7,4],"convert":0}]
["100","11","72","8",{"ans1":"22+23=45","ans2":"45"},"64","3","8:45","9","74"]