Lớp 2 - Kiểm tra tháng 11 năm 2014

00:00

Điểm cao:

Cao Dang Khoa
10 điểm
trần minh quân
10 điểm
Băng Gía
10 điểm
Cao Tuấn Anh
10 điểm
Nguyen Minh Duc
10 điểm

Có 3590 người đã làm bài

[{"so1":70,"so2":30},{"so1":8,"so2":2},{"seed1":3,"seed2":7,"so1":37,"so2":46},{"so":4,"missed":1},{"so1":45,"so2":15,"idx":15},{"so1":6,"so2":77},{"sIndex":6,"cIndex":13,"color":"#16d0ff"},{"gio":10,"giay":0,"phut":45,"kieuchu":0,"help":false},{"em":10,"anh":14,"type":1,"k":3},{"typeA":0,"typeB":1,"B":32,"A":[3,2],"convert":0}]
["100","10","83","4",{"ans1":"45+15=60","ans2":"60"},"83","6","10:45","10","32"]