Lớp 2 - Kiểm tra tháng 11 năm 2014

00:00

Điểm cao:

Cao Dang Khoa
10 điểm
trần minh quân
10 điểm
Băng Gía
10 điểm
Cao Tuấn Anh
10 điểm
Nguyen Minh Duc
10 điểm

Có 3544 người đã làm bài

[{"so1":40,"so2":60},{"so1":8,"so2":2},{"seed1":1,"seed2":8,"so1":18,"so2":43},{"so":8,"missed":1},{"so1":60,"so2":6,"idx":15},{"so1":81,"so2":5},{"sIndex":4,"cIndex":11,"color":"#00c933"},{"gio":5,"giay":0,"phut":15,"kieuchu":0,"help":false},{"em":9,"anh":13,"type":3},{"typeA":0,"typeB":1,"B":33,"A":[3,3],"convert":1}]
["100","10","61","8",{"ans1":"60+6=66","ans2":"66"},"86","5","5:15`","13",["3","3"]]