Lớp 2 - Kiểm tra tháng 11 năm 2014

00:00

Điểm cao:

Cao Dang Khoa
10 điểm
trần minh quân
10 điểm
Băng Gía
10 điểm
Cao Tuấn Anh
10 điểm
Nguyen Minh Duc
10 điểm

Có 3546 người đã làm bài

[{"so1":80,"so2":20},{"so1":5,"so2":5},{"seed1":6,"seed2":6,"so1":66,"so2":5},{"so":2,"missed":1},{"so1":95,"so2":5,"idx":14},{"so1":26,"so2":25},{"sIndex":6,"cIndex":13,"color":"#8fff16"},{"gio":4,"giay":0,"phut":0,"kieuchu":0,"help":false},{"em":8,"anh":14,"type":0,"k":1},{"typeA":0,"typeB":1,"B":62,"A":[6,2],"convert":1}]
["100","10","71","2",{"ans1":"95+5=100","ans2":"100"},"31","6","4","14",["6","2"]]