Lớp 2 - Kiểm tra tháng 11 năm 2014

00:00

Điểm cao:

Cao Dang Khoa
10 điểm
trần minh quân
10 điểm
Băng Gía
10 điểm
Cao Tuấn Anh
10 điểm
Nguyen Minh Duc
10 điểm

Có 3547 người đã làm bài

[{"so1":10,"so2":90},{"so1":9,"so2":3},{"seed1":6,"seed2":9,"so1":69,"so2":5},{"so":4,"missed":0},{"so1":80,"so2":19,"idx":0},{"so1":25,"so2":7},{"sIndex":6,"cIndex":1,"color":"#cf99cf"},{"gio":9,"giay":0,"phut":30,"kieuchu":0,"help":false},{"em":10,"anh":12,"type":3},{"typeA":0,"typeB":1,"B":55,"A":[5,5],"convert":1}]
["100","12","74","4",{"ans1":"80+19=99","ans2":"99"},"32","6","9:30","12",["5","5"]]