Lớp 2 - Kiểm tra tháng 11 năm 2014

00:00

Điểm cao:

Cao Dang Khoa
10 điểm
trần minh quân
10 điểm
Băng Gía
10 điểm
Cao Tuấn Anh
10 điểm
Nguyen Minh Duc
10 điểm

Có 3589 người đã làm bài

[{"so1":20,"so2":80},{"so1":8,"so2":7},{"seed1":7,"seed2":8,"so1":78,"so2":13},{"so":5,"missed":0},{"so1":67,"so2":12,"idx":14},{"so1":81,"so2":4},{"sIndex":5,"cIndex":7,"color":"#ff6666"},{"gio":1,"giay":0,"phut":30,"kieuchu":0,"help":false},{"em":7,"anh":11,"type":1,"k":1},{"typeA":0,"typeB":1,"B":81,"A":[8,1],"convert":0}]
["100","15","91","5",{"ans1":"67 + 12 = 79","ans2":"79"},"85","6","1 : 30","7","81"]