Lớp 2 - Kiểm tra tháng 11 năm 2014

00:00

Điểm cao:

Cao Dang Khoa
10 điểm
trần minh quân
10 điểm
Băng Gía
10 điểm
Cao Tuấn Anh
10 điểm
Nguyen Minh Duc
10 điểm

Có 3546 người đã làm bài

[{"so1":70,"so2":30},{"so1":6,"so2":4},{"seed1":6,"seed2":7,"so1":67,"so2":23},{"so":4,"missed":1},{"so1":44,"so2":6,"idx":17},{"so1":69,"so2":18},{"sIndex":4,"cIndex":10,"color":"#119dff"},{"gio":6,"giay":0,"phut":30,"kieuchu":0,"help":false},{"em":9,"anh":15,"type":0,"k":2},{"typeA":0,"typeB":1,"B":59,"A":[5,9],"convert":0}]
["100","10","90","4",{"ans1":"44+6=50","ans2":"50"},"87","5","7:30","15","59"]