Lớp 2 - Kiểm tra tháng 11 năm 2014

00:00

Điểm cao:

Cao Dang Khoa
10 điểm
trần minh quân
10 điểm
Băng Gía
10 điểm
Cao Tuấn Anh
10 điểm
Nguyen Minh Duc
10 điểm

Có 3589 người đã làm bài

[{"so1":10,"so2":90},{"so1":6,"so2":6},{"seed1":3,"seed2":9,"so1":39,"so2":15},{"so":8,"missed":1},{"so1":92,"so2":5,"idx":11},{"so1":12,"so2":50},{"sIndex":0,"cIndex":7,"color":"#5674b9"},{"gio":11,"giay":0,"phut":15,"kieuchu":0,"help":false},{"em":7,"anh":9,"type":0,"k":3},{"typeA":0,"typeB":1,"B":13,"A":[1,3],"convert":1}]
["100","12","54","8",{"ans1":"92-5=87","ans2":"87"},"62","3","11:15","9",["1","3"]]