Lớp 2 - Kiểm tra tháng 11 năm 2014

00:00

Điểm cao:

Cao Dang Khoa
10 điểm
trần minh quân
10 điểm
Băng Gía
10 điểm
Cao Tuấn Anh
10 điểm
Nguyen Minh Duc
10 điểm

Có 3589 người đã làm bài

[{"so1":10,"so2":90},{"so1":7,"so2":5},{"seed1":4,"seed2":7,"so1":47,"so2":37},{"so":1,"missed":1},{"so1":81,"so2":15,"idx":17},{"so1":87,"so2":10},{"sIndex":6,"cIndex":15,"color":"#fdff31"},{"gio":10,"giay":0,"phut":45,"kieuchu":0,"help":false},{"em":7,"anh":9,"type":2},{"typeA":0,"typeB":1,"B":55,"A":[5,5],"convert":1}]
["100","12","84","1",{"ans1":"81+15=96","ans2":"96"},"97","6","10:45","7",["5","5"]]