Lớp 2 - Kiểm tra tháng 11 năm 2014

00:00

Điểm cao:

Cao Dang Khoa
10 điểm
trần minh quân
10 điểm
Băng Gía
10 điểm
Cao Tuấn Anh
10 điểm
Nguyen Minh Duc
10 điểm

Có 3549 người đã làm bài

[{"so1":40,"so2":60},{"so1":6,"so2":6},{"seed1":2,"seed2":9,"so1":29,"so2":22},{"so":3,"missed":1},{"so1":11,"so2":34,"idx":1},{"so1":92,"so2":4},{"sIndex":6,"cIndex":7,"color":"#16d0ff"},{"gio":5,"giay":0,"phut":30,"kieuchu":0,"help":false},{"em":8,"anh":14,"type":1,"k":4},{"typeA":0,"typeB":1,"B":59,"A":[5,9],"convert":1}]
["100","12","51","3",{"ans1":"11+34=45","ans2":"45"},"96","6","5:30","8",["5","9"]]