Lớp 2 - Kiểm tra tháng 11 năm 2014

00:00

Điểm cao:

Cao Dang Khoa
10 điểm
trần minh quân
10 điểm
Băng Gía
10 điểm
Cao Tuấn Anh
10 điểm
Nguyen Minh Duc
10 điểm

Có 3548 người đã làm bài

[{"so1":70,"so2":30},{"so1":7,"so2":4},{"seed1":3,"seed2":9,"so1":39,"so2":47},{"so":4,"missed":1},{"so1":44,"so2":45,"idx":1},{"so1":93,"so2":1},{"sIndex":6,"cIndex":5,"color":"#ff7e00"},{"gio":10,"giay":0,"phut":15,"kieuchu":0,"help":false},{"em":9,"anh":13,"type":1,"k":4},{"typeA":0,"typeB":1,"B":11,"A":[1,1],"convert":0}]
["100","11","86","4",{"ans1":"44+45=89","ans2":"89"},"94","6","10:15","9","11"]