Lớp 2 - Kiểm tra tháng 11 năm 2014

00:00

Điểm cao:

Cao Dang Khoa
10 điểm
trần minh quân
10 điểm
Băng Gía
10 điểm
Cao Tuấn Anh
10 điểm
Nguyen Minh Duc
10 điểm

Có 3546 người đã làm bài

[{"so1":50,"so2":50},{"so1":9,"so2":2},{"seed1":3,"seed2":8,"so1":38,"so2":25},{"so":5,"missed":1},{"so1":77,"so2":5,"idx":16},{"so1":42,"so2":7},{"sIndex":7,"cIndex":2,"color":"#ff6666"},{"gio":8,"giay":0,"phut":30,"kieuchu":0,"help":false},{"em":9,"anh":13,"type":3},{"typeA":0,"typeB":1,"B":79,"A":[7,9],"convert":1}]
["100","11","63","5",{"ans1":"77+5=82","ans2":"82"},"49","4","8:30","13",["7","9"]]