Lớp 2 - Kiểm tra tháng 11 năm 2014

00:00

Điểm cao:

Cao Dang Khoa
10 điểm
trần minh quân
10 điểm
Băng Gía
10 điểm
Cao Tuấn Anh
10 điểm
Nguyen Minh Duc
10 điểm

Có 3547 người đã làm bài

[{"so1":20,"so2":80},{"so1":6,"so2":5},{"seed1":6,"seed2":7,"so1":67,"so2":15},{"so":2,"missed":1},{"so1":33,"so2":15,"idx":2},{"so1":27,"so2":27},{"sIndex":6,"cIndex":2,"color":"#119dff"},{"gio":2,"giay":0,"phut":0,"kieuchu":0,"help":false},{"em":9,"anh":15,"type":2},{"typeA":0,"typeB":1,"B":98,"A":[9,8],"convert":0}]
["100","11","82","2",{"ans1":"33+15=48","ans2":"48"},"54","6","2","9","98"]