Lớp 2 - Kiểm tra tháng 11 năm 2014

00:00

Điểm cao:

Cao Dang Khoa
10 điểm
trần minh quân
10 điểm
Băng Gía
10 điểm
Cao Tuấn Anh
10 điểm
Nguyen Minh Duc
10 điểm

Có 3548 người đã làm bài

[{"so1":70,"so2":30},{"so1":9,"so2":2},{"seed1":6,"seed2":8,"so1":68,"so2":16},{"so":8,"missed":0},{"so1":42,"so2":13,"idx":16},{"so1":85,"so2":1},{"sIndex":3,"cIndex":7,"color":"#b6b6b6"},{"gio":11,"giay":0,"phut":30,"kieuchu":0,"help":false},{"em":7,"anh":11,"type":3},{"typeA":0,"typeB":1,"B":45,"A":[4,5],"convert":0}]
["100","18","84","8",{"ans1":"42+13=55","ans2":"55"},"86","18","11:30","11","45"]