Lớp 2 - Kiểm tra tháng 11 năm 2014

00:00

Điểm cao:

Cao Dang Khoa
10 điểm
trần minh quân
10 điểm
Băng Gía
10 điểm
Cao Tuấn Anh
10 điểm
Nguyen Minh Duc
10 điểm

Có 3544 người đã làm bài

[{"so1":40,"so2":60},{"so1":7,"so2":5},{"seed1":6,"seed2":7,"so1":67,"so2":23},{"so":5,"missed":0},{"so1":13,"so2":60,"idx":7},{"so1":23,"so2":65},{"sIndex":6,"cIndex":10,"color":"#ff6666"},{"gio":7,"giay":0,"phut":45,"kieuchu":0,"help":false},{"em":8,"anh":14,"type":3},{"typeA":0,"typeB":1,"B":89,"A":[8,9],"convert":0}]
["100","12","90","5",{"ans1":"60 + 13 = 73","ans2":"73"},"88","6","7 : 45","14","89"]