Lớp 2 - Kiểm tra tháng 11 năm 2014

00:00

Điểm cao:

Băng Gía
10 điểm
Cao Tuấn Anh
10 điểm
Nguyễn Hiếu Nhân
10 điểm
Mo Mam
10 điểm
Trinh Duy
10 điểm

Có 500 người đã làm bài

[{"so1":70,"so2":30},{"so1":8,"so2":7},{"seed1":5,"seed2":8,"so1":58,"so2":16},{"so":7,"missed":0},{"so1":80,"so2":19,"idx":3},{"so1":2,"so2":65},{"sIndex":3,"cIndex":2,"color":"#ff7e00"},{"gio":8,"giay":0,"phut":15,"kieuchu":0,"help":false},{"em":7,"anh":11,"type":1,"k":1},{"typeA":0,"typeB":1,"B":69,"A":[6,9],"convert":0}]
["100","15","74","7",{"ans1":"80+19=99","ans2":"99"},"67","18","8:15","7","69"]