Lớp 1 - Kiểm tra tháng 11 năm 2014

00:00

Điểm cao:

Nguyễn Thu Trà
10 điểm
Nguyễn Thu Trà
10 điểm
Nguyễn Đức Gấu
10 điểm
Nguyễn Dũng
10 điểm
Nguyễn Đức Vũ
10 điểm

Có 10751 người đã làm bài

[{"val":9,"imageId":"gl4"},{"type":4,"so":5,"so2":3},{"type":1,"so":7,"so2":3,"so3":8,"dapan":[8,9,10]},{"type":1,"so":4,"so2":4},{"so1":2,"so2":8,"so3":2,"so4":2,"so5":7,"so6":2,"type":0,"da":"1"},{"list":[7,8,3],"N":3,"max":8},{"list":[5,4,2,7],"N":4,"orderedList":[7,5,4,2]},{"so":5,"pos":3,"vA":0,"vA1":5,"vkq1":5,"vB":1,"vB1":4,"vkq2":5,"vC":2,"vC1":3,"vkq3":5,"vD":4,"vD1":1,"vkq4":5,"vE":5,"vE1":0,"vkq5":5,"num":"3"},{"imageId":"gl13","sbt":4,"st":3,"pos":2,"imageName":"bẹ chuối"},{"sIndex":5,"cIndex":2,"color":"#00c933"}]
["9","4",[8,9,10],"5","<","8",[7,5,4,2],"3+2=5",2,"3"]