Lớp 1 - Kiểm tra tháng 11 năm 2014

00:00

Điểm cao:

Nguyễn Thu Trà
10 điểm
Nguyễn Thu Trà
10 điểm
Nguyễn Đức Gấu
10 điểm
Nguyễn Dũng
10 điểm
Nguyễn Đức Vũ
10 điểm

Có 10537 người đã làm bài

[{"val":2,"imageId":"gl10"},{"type":3,"so":8,"so2":5},{"type":1,"so":3,"so2":3,"so3":6,"dapan":[4,5,6,7,8,9,10]},{"type":4,"so":5,"so2":7},{"so1":7,"so2":5,"so3":3,"so4":3,"so5":1,"so6":3,"type":0,"da":"0"},{"list":[5,6,4,1,5],"N":5,"max":6},{"list":[1,6,3],"N":3,"orderedList":[6,3,1]},{"so":5,"pos":3,"vA":0,"vA1":5,"vkq1":5,"vB":1,"vB1":4,"vkq2":5,"vC":2,"vC1":3,"vkq3":5,"vD":4,"vD1":1,"vkq4":5,"vE":5,"vE1":0,"vkq5":5,"num":"3"},{"imageId":"gl7","sbt":2,"st":2,"pos":0,"imageName":"con chim cánh cụt"},{"sIndex":2,"cIndex":12,"color":"#00c933"}]
["2","8",[4,5,6,7,8,9,10],"8",">","6",[6,3,1],"3+2=5",0,"8"]