Lớp 1 - Kiểm tra tháng 11 năm 2014

00:00

Điểm cao:

Nguyễn Thu Trà
10 điểm
Nguyễn Thu Trà
10 điểm
Nguyễn Đức Gấu
10 điểm
Nguyễn Dũng
10 điểm
Nguyễn Đức Vũ
10 điểm

Có 10752 người đã làm bài

[{"val":9,"imageId":"gl20"},{"type":0,"so":3,"so2":6},{"type":4,"so":8,"so2":3,"so3":7,"dapan":[4,5,6]},{"type":4,"so":1,"so2":1},{"so1":3,"so2":4,"so3":2,"so4":1,"so5":6,"so6":1,"type":0,"da":"1"},{"list":[7,3,2,5,1,0],"N":6,"max":7},{"list":[8,4,5],"N":3,"orderedList":[8,5,4]},{"so":5,"pos":3,"vA":0,"vA1":5,"vkq1":5,"vB":1,"vB1":4,"vkq2":5,"vC":2,"vC1":3,"vkq3":5,"vD":4,"vD1":1,"vkq4":5,"vE":5,"vE1":0,"vkq5":5,"num":"3"},{"imageId":"gl17","sbt":2,"st":1,"pos":0,"imageName":"quả bong bay"},{"sIndex":11,"cIndex":11,"color":"#5674b9"}]
["9","4",[4,5,6],"2","<","7",[8,5,4],"3+2=5",0,"5"]