Lớp 1 - Kiểm tra tháng 11 năm 2014

00:00

Điểm cao:

Nguyễn Thu Trà
10 điểm
Nguyễn Thu Trà
10 điểm
Nguyễn Đức Gấu
10 điểm
Nguyễn Dũng
10 điểm
Nguyễn Đức Vũ
10 điểm

Có 10537 người đã làm bài

[{"val":6,"imageId":"gl9"},{"type":2,"so":4,"so2":6},{"type":3,"so":0,"so2":5,"so3":9,"dapan":[0]},{"type":1,"so":0,"so2":1},{"so1":6,"so2":9,"so3":5,"so4":7,"so5":1,"so6":1,"type":0,"da":"1"},{"list":[4,3,0,5,0],"N":5,"max":5},{"list":[3,5,1,2],"N":4,"orderedList":[5,3,2,1]},{"so":5,"pos":4,"vA":0,"vA1":5,"vkq1":5,"vB":1,"vB1":4,"vkq2":5,"vC":2,"vC1":3,"vkq3":5,"vD":3,"vD1":2,"vkq4":5,"vE":5,"vE1":0,"vkq5":5,"num":"4"},{"imageId":"gl19","sbt":5,"st":2,"pos":2,"imageName":"quả đào"},{"sIndex":6,"cIndex":5,"color":"#ff6666"}]
["6","4",[0],"1","<","5",[5,3,2,1],"4+1=5",2,"3"]